Өнгө тохируулах

шошго: Геодези зураг зүйн тухай хууль